RSPO palm

Palmolie ligt reeds geruime tijd onder vuur.  Dit vooral door de ecologisch belastende winning van de olie. Nog steeds blijft de mondiale vraag naar palmolie stijgen door de toenemende welvaart in landen als China en India, maar ook door een toenemend gebruik van palmolie als grondstof voor biobrandstoffen.  Dit leidt tot een uitbreiding van het oliepalm verspreidingsgebied in de productielanden.  Het gevolg hiervan is ontbossing van het tropisch regenwoud veelal gelinkt aan minder goede arbeidsomstandigheden op plantages en het gebruik van pesticiden.  Als reactie hierop zet de olieverwerkende industrie zich in voor het duurzamer maken van de mondiale palmolieproductie.

Gezien het grote economische en voedingskundige belang van deze handel zoeken de oliehandelaren en directe verwerkers naar een gunstige samenwerking tussen de lokale en internationale partijen. Door internationaal afspraken te maken kiest de vetten- en oliënsector bewust voor het streven naar een productie die uiteindelijk in haar geheel duurzaam is.

Het internationale platform van waaruit maatschappelijke organisaties, industrie en retail de wereldwijde palmolieproductie duurzaam maken, heet de ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO). Binnen dit platform zijn criteria tot stand gekomen die een goede zorg waarborgen voor mens, dier en milieu en die naast het sociale en ecologische aspect ook rekening houden met economische aspecten.

Het Wereld Natuur Fonds, Oxfam Novib en diverse lokale maatschappelijke organisaties maken deel uit van de Ronde Tafel en praten mee over het verbeteren van de productieomstandigheden, over de certificatie hiervan en over het waarborgen van de verschillende handelsstromen door de keten heen.

Binnen de RSPO zijn tevens richtlijnen opgesteld voor communicatie over het gebruik van duurzame palmolie, bijvoorbeeld op de verpakking van producten.

Flandria Foods is zich bewust van deze problematiek en gebruikt daarom enkel palmolie en palmolieproducten van RSPO leden.  RSPO leden zijn producenten en verwerkers die de ecologische productie en winning van palmolie steunen.  Op termijn zal enkel nog RSPO palm gebruikt worden in onze producten.